ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


76. ซูเราะฮฺ อัลอินซาน (Al-Insan)

21. บนพวกเขามีอาภรณ์สีเขียวทำด้วยผ้าไหมละเอียด และผ้าไหมหยาบ และถูกประดับด้วยกำไลเงิน และพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่ง

22. แท้จริงนี่คือ การตอบแทนแก่พวกเจ้า และการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดี (*1*)

(1)  เครื่องแต่งตัวของพวกเขาเป็นแพรไหมสีเขียวแบบละเอียดและหยาบ และถูกประดับด้วยกำไลเงินกำไลทอง และกำไลที่ทำจากไข่มุก ตามความต้องการของพวกเขา และอัลลอฮฺจะให้พวกเขาใด้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับเครื่องดื่มที่ได้กล่าวมาแล้ว และนี้คือการตอบแทนต่อการอีมานของพวกเจ้า และการยำเกรงของพวกเจ้า ตลอดจนการกระทำของพวกเจ้าด้วยความอดทนนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ

23. แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน

24. ดังนั้น เจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้า และอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่ว และผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขา (*1*)

(1)  เราได้ประทานอัลกุรอานนี้ให้แก่เจ้า โอ้มุฮัมมัดเอ๋ย เป็นขั้นตอนเพื่อให้เจ้าเตือนพวกเขาถึงสัญญาดีและสัญญาร้าย ดังนั้นเจ้าอย่าเบื่อหน่ายเสียใจ เจ้าจงอดทนและคอยฟังข้อตัดสินชี้ขาดของพระเจ้าของเจ้า จะต้องแก้แค้นให้แก่เจ้า เพื่อให้เจ้าพอใจด้วยการทำลายล้างพวกเขาไม่ช้าก็เร็ว เจ้าอย่าได้เชื่อฟังพวกมุชริกีนกุเรชเช่น อะบุณะฮฺล อุตบะฮฺ อิบนฺร่อบีอะฮฺ และอัลวะลีด อิบนุลมุฆีเราะฮิ อย่าไปเชื่อฟังข้อเสนอของพวกเขา

25. และจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าทั้งในยามเช้าและยามเย็น

26. และจากส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงสุญดต่อพระองค์ และจงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ ในยามกลางคืนอันยาวนาน(*1*)

(1)  จงดำเนินหน้าที่เผยแผ่สัจธรรมของเจ้าต่อไปโดยอาศัยการละหมาด การตัสบีหฺ การซิกรุลลอฮฺ และการวิงวอน ขอดุอาอฺ ทั้งในยามเช้าและยามเย็นหมายถึงละหมาดศุบฮฺ ดุฮฺร และอัศรฺ ส่วนหนึ่งของกลางคืนหมายถึงละหมาดตะฮัจญุด เพราะการละหมาดเป็นการช่วยเหลือที่ดีแก่บ่าว

27. แท้จริง ชนเหล่านี้ (พวกปฏิเสธศรัทธา) รักชีวิตชั่วคราว และปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังพวกเขา

28. เราได้บังเกิดพวกเขา และเราได้ทำให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรง และหากเราประสงค์ เราก็จะเปลี่ยนพวกอื่นเยี่ยงพวกเขา

29. แท้จริง นี่คือข้อตักเตือนสติ ดังนั้นผู้ใดต้องการก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขา (*1*)

(1)  คือพวกมุชริกีนเหล่านั้นเทิดทูนการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเหนือโลกอาคิเราะฮฺ พวกเขาดื่มด่ำอยู่กับอารมณ์ใฝ่ต่ำและตัณหาไม่สนใจใยดีต่อวันอันหนักหน่วงที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือวันกิยามะฮฺ เราได้บังเกิดพวกเขาจากไม่มีอะไรเลยและเราได้ทำให้เรือนร่างทุกส่วนของพวกเขามั่นคงแข็งแรงด้วยเดชานุภาพของเรา หากเราต้องการที่จะทำลายล้างพวกเขา เราก็จะเปลี่ยนพวกอื่นที่ดีกว่าพวกเขา ซึ่งจะเป็นบ่าวที่ดียิ่งจงรักภักดียิ่ง ในตอนท้ายของอายะฮฺนี้ประมวลไว้ด้วยข้อเตือนสติอย่างมาก ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะนำเอาไปทำประโยชน์และบทเรียนก็จงยึดเอาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตะอาลา พระเจ้าของเขา

30. แต่พวกเจ้าจะไม่สมความปรารถนาได้ เว้นแต่ที่อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ

31. พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ แต่บรรดาผู้อธรรมนั้น พระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา (*1*)

(1)  สิ่งที่พวกเจ้าปรารถนาในกิจการหนึ่งกิจการใดจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการกำหนดและพระประสงค์ของอัลลอฮฺ แม้แต่การจงรักภักดีและการยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้อง อิบนุกะซีร กล่าวว่า ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะฮิดายะฮฺให้แก่ตัวเองได้ และเขาจะไม่เข้าสู่การอีมาน และไม่อาจที่จะนำประโยชน์มาสู่ตัวเองได้ นอกจากด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ตะอาลา พระองค์ทรงรอบรู้สภาพต่าง ๆ ของปวงบ่าวของพระองค์ ทรงปรีชาญาณในการจัดระบบและการกระทำของพระองค์ ทรงรอบรู้ว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะได้รับฮิดายะฮฺแล้วพระองค์ก็จะทรงให้ความสะดวกง่ายดายในการฮิดายะฮฺให้แก่เขา และผู้ใดสมควรจะอยู่ในการหลงผิดก็จะทรงให้เขาได้รับความสะดวกที่จะประสบกับสาเหตุแห่งการหลงผิดแก่เขา พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์เข้าสู่สวนสวรรค์ และความโปรดปรานของพระองค์ตามพระประสงค์และเคล็ดลับของพระองค์ ผู้ที่ได้รับเกียรติอันนี้คือบรรดามุอฺมินผู้ศรัทธา ส่วนพวกมุชริกีนผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดยิ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้วในนรกญะฮันนัม ซูเราะฮฺจบลงด้วยการชี้แจงถึงทางกลับของบรรดามุอฺมินผู้ยำเกรง และทางกลับของพวกปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำผิด

[ 1] [2]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved