ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


72. ซูเราะฮฺ อัลญิน (Al-Jinn)

21. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า แท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่าน

22. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า ไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจาก (การลงโทษของ) อัลลอฮฺได้ และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลย

23. เว้นแต่ฉันจะเผยแผ่ (สิ่งที่รับ) จากอัลลอฮฺ และสาส์นของพระองค์ (*1*) และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับ เขานั้นคือไฟนรก เป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล (*2*)

(1)  จงกล่าวแก่พวกกุฟฟารที่พวกเขาขอให้เจ้ากลับจากศาสนาที่เที่ยงแท้ของเจ้าว่า แท้จริงฉันเคารพภักดีพระเจ้าของฉันเพียงพระองค์เดียว ฉันจะไม่ตั้งภาคีอื่นที่เป็นมนุษย์และเจว๊ดคู่เคียงกับอัลลอฮฺเป็นอันขาดและจงกล่าวตอบโต้พวกเหล่านั้นว่าฉันไม่สามารถที่จะปกป้องภยันตรายจากพวกท่านได้ และไม่สามารถที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พวกท่านได้ ผู้ที่มีอำนาจในการนี้ คือพระเจ้าแห่งสากลโลก และจงกล่าวแก่พวกเขาอีกว่า ไม่มีผู้ใดที่จะช่วยฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺได้ถ้าหากฉันฝ่าฝืนพระองค์ และฉันจะไม่พบผู้ช่วยเหลือและที่พึ่งอันใดแก่ฉันนอกจากพระองค์เท่านั้น และฉันจะต้องเผยแพร่สาส์นของพระองค์อย่างครบถ้วน แล้วฉันจะตอบรับสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องได้อย่างไร?
(2)  ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ไม่ศรัทธาต่อการพบอัลลฮฺ และผินหลังไม่ยอมฟังอายาตต่าง ๆ และใคร่ครวญสาส์นของอัลลอฮฺ การตอบแทนของเขาก็คือนรก ญะฮันนัมโดยพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล สำหรับการพำนักอยู่ในนรกตลอดกาลนั้นพวกนั้นพวกก็อดยานีย์บอกว่า “คนป่วยที่ไปโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ไปเพื่อรอความตายหรือเพื่อต้องการตาย แต่ต้องการให้หายจากโรคในทำนองเดียวกัน เมื่ออัลลอฮฺทรงลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟังนะบี และได้ประพฤติการชั่วช้าต่าง ๆ ก็เพื่อให้ผู้นั้นจะได้เรียนรู้ และถ่อมตนเลิกประพฤติชั่วต่อไป” และว่า “อัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปรานีเช่นนี้จะไม่ทรงลงโทษมนุษย์โดยไร้ความหมาย แต่เพื่อให้พวกเหล่านั้นได้รับโทษจนสาสมแล้วก็ตั้งต้นชีวิตใหม่” นี่คือการอธิบายความหมายบิดเบือนาของพวกก็อดยานีย์เพื่อให้พวกกุฟฟารออกจากนรกหลังจากได้รับโทษอย่างสาสมแล้ววัลอะยาซุบิลลาฮฺ

24. จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน้อยกว่า (*1*)

(1)  คือจนกระทั่งเมื่อพวกมุชริกีนได้เห็นสิ่งที่พวกเขาได้ถูกสัญญาไว้ว่าจะได้รับการลงโทษ ขณะนั้นพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครคือผู้อ่อนแอยจิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน้อยว่า! พวกเขาคือบรรดามุอฺมินผู้ศรัทธา เพราะแน่นอนอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ช่วยเหลือยบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุอฺอิน ดังนั้นบรรดามุอิมินคือผู้ที่เข้มแข้งยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนมากกว่า

25. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันไม่รู้สิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้น หรือว่าพระเจ้าของฉันจะทรงกำหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างไกลออกไป (*1*)

(1)  นักตัฟซีรกล่าวว่าทุก ๆ ครั้งที่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวเตือนพวกปฏิเสธศรัทธาเกี่ยวกับไฟนรกญะฮันนัมและความน่ากลัวของวันอวสาน พวกเขาจะถามท่านนะบีว่า เมื่อใดการลงโทษนี้จะเกิดขึ้นหรือเมื่อใดวันอวสานนี้จะเกิดขึ้น อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงใช้ให้ท่านนะบีกล่าวแก่พวกเขาว่า ฉันไม่รู้ถึงเวลาของมันว่าจะใกล้หรือไกล

26. พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ ดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใด

27. นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นร่อซูล ดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา (*1*)

(1)  คือพระองค์องค์เดียวเท่านั้นทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับต่าง ๆ พระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยความเร้นลับอันนี้แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานยินดี และทรงคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่สาส์นของพระองค์ และนะบีของพระองค์ อัลลอฮฺจะทรงเปิดเผยแก่เขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์ในสิ่งเร้นลับบางอย่าง ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งปาฏิหาริย์แก่พวกเขา เพราะบรรดาร่อซูลนั้นจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยสิ่งปาฏิหาริย์บางชนิด ดังนั้นพระองค์จะทรงส่งมะลาอิกะฮฺเป็นผู้พิทักษ์รักษาทั้งข้างหน้าและข้างหลังร่อซูลให้พ้นจากพวกญิน

28. เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่า แน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สาส์นของพระเจ้าของพวกเขาแล้ว และพระองค์ได้ทรงห้อมล้อม (รอบรู้) ทุกสิ่งที่อยู่ ณ ที่พวกเขา และพระองค์ทรงนับจำนวนทุก ๆ สิ่งไว้อย่างครบถ้วน (*1*)

(1)  ทั้งนี้เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงรู้ว่าบรรดาร่อซูลของพระองค์ได้เผยแผ่วะฮียฺของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงประทานมาให้แก่พวกเขา โดยปราศจากการเพิ่มเติม ขาดตอน และบิดเบือนแต่ประการใด และความรอบรู้ของพระองค์จะห้อมล้อมสิ่งที่อยู่ ณ บรรดาร่อซูล ไม่มีสิ่งใดในกิจการของพวกเขาจะเป็นที่ปกปิดแก่พระองค์ และความรู้ของพระองค์ จะทรงนับทุกสิ่งไว้ว่าใหญ่หรือเล็ก ดีและไม่ดีอย่างครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องเลย

[ 1] [2]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved