ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


56. ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ (Al-Waqi-ah)

60. เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง

61. ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้า และเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้

62. และโดยแน่นอน พวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ (*1*)

(1)  เรา (อัลลอฮ.) เป็นผู้กำหนดความตายของแต่ละคน โดยให้มีวาระการตายอย่างแน่นอน คือจะไม่ช้าออกไปหรือเร็วเข้ามา เว้นแต่ด้วยพระประสงค์ของเรา และจะไม่มีผู้ใดมาขัดขวางการกระทำของเราได้ ในการที่เราจะสับเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าแทน และในการที่เราจะสร้างพวกเจ้าให้มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างไปจากรูปเดิมของพวกเจ้าในโลกนี้ พวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า ผู้ที่สามารถสร้างพวกเจ้าให้มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้ก็สามารถที่จะให้พวกเจ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในโลกหน้าอย่างแน่นอน เพราะการให้มีชีวิตครั้งหลังนี้ย่อมเป็นที่สะดวกง่ายด่ายกว่าการให้มีชีวิตครั้งแรก

63. พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรือ?

64. พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา?

65. หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้น ๆ แล้ว แน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้ แล้วพวกเจ้าคงประหลาดใจ

66. (พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่า) แท้จริงเราได้รับความหายนะแล้ว

67. ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย (*1*)

(1)  ทั้ง 5 อายะฮ.นี้นับได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพ และความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ. ตะอาลา คือพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า แผ่นดินที่พวกเจ้าไถหว่านลงไปนั้น พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้พืชงอกเงยเขียวชะอุ่มและผลิ ดอกออกผลขึ้นมาหรือว่าเรา (อัลลอฮ.) ทำให้มันเป็นขึ้นมา เหตุไฉนเล่าพวกเจ้าจึงปฏิเสธเดชานุภาพของเราในการให้มนุษย์ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากเราประสงค์จะให้พืชนั้นเหี่ยวแห้งแตกหักเป็นเศษเป็นชิ้น ๆ หลังจากที่มันได้งอกเงยเป็นพืชที่เขียวชะอุ่มแล้ว แน่นอนเราก็ย่อมกระทำมันได้ และก็จะไม่มีผู้ใดมาขัดขวางความประสงค์ของเราได้ ในขณะที่พวกเจ้ายืนมองดูความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นกับพืชผลดังกล่าวด้วยความเสียดายและประหลาดใจ แล้วพวกเจ้าจะปรารภกันขึ้นว่า พวกเราประสบกับความขาดทุนในทุกด้าน ตั้งแต่เริ่มมาจนกระทั่งกลายเป็นความหายนะ มิใช่แต่เพียงเท่านั้น เรายังขาดปัจจัยยังชีพอีกด้วย ดังนั้นเราจะไม่ได้รับส่วนดีใด ๆ แม้แต่น้อย

68. พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือ?

69. พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆ หรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา

70. หากเราประสงค์ เราจะทำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู? (*1*)

(1)  อายะฮ.ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า อัลลอฮ. ตะอาลา ทรงให้ฝนตกลงมายังแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่มุนษยชาติทั้งมวลนับได้ว่าเป็นความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ส่วนหนึ่งจากความกรุณานี้ก็คือทรงทำให้น้ำฝนที่หลั่งลงมามีรสจืด เหมาะแก่การดื่มและทำประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย หากพระองค์ทรงประสงค์จะทำให้น้ำนั้นร้อนจัด หรือเค็มจัด หรือมีรสอื่น ๆ แน่นอน ก็จะนำมาใช้บริโภคไม่ได้ ดังนั้นทำไมเล่ามนุษย์จึงไม่กตัญญูต่อพระองค์?

71. พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรือ?

72. พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกขึ้นมา

73. เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติ และอำนวนประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม

74. ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด (*1*)

(1)  ตั้งแต่อายะฮ. 71 ถึง 74 พวกเจ้าจงบอกแก่ข้าถึงไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมา ซึ่งนำมาจากต้นไม้ที่พวกเจ้านำมาใช้เป็นประโยชน์มากมาย พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้นั้นงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินกระนั้นหรือ?เปล่าเลย พวกเจ้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ แต่เรา (อัลลอฮ.) ต่างหากเป็นผู้ให้มีต้นไม้ขึ้นมา พร้อมกับนำมาใช้ประโยชน์ในการจุดไฟดังกล่าว นอกจากนี้เราได้ให้ไฟนั้นเป็นการเตือนพวกเจ้าในโลกดุนยานี้ เพื่อให้รำลึกถึงไฟนรกในโลกอาคิเราะฮ. ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ปฏิเสธและฝ่าฝืน และเป็นประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรมในที่เปลี่ยว เพื่อแวะพักในสถานที่ทุรกันดาน เมื่อความกรุณาอันมากหลายของอัลลอฮ.มีแก่มนุษย์ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่พวกเขา ดังนั้นมนุษย์จำเป็นจะต้องสดุดีพระเจ้าเพื่อเป็นการกตัญญูในความกรุณาของพระองค์ ด้วยการไม่ตั้งภาคีกับพระองค์ ไม่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชำระสอบสวนในวันกิยามะฮ.

75. ข้า (อัลลอฮ.) ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว

76. และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่ หากพวกเจ้ารู้

77. นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ

78. ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้

79. ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น

[ 1] [ 2] [ 3] [4] [ 5] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved