ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


43. ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ (Az-Zukhruf)

80. หรือพวกเขาคิดว่า เราไม่ได้ยินความลับของพวกเขา และการประชุมลับของพวกเขาแน่นอน (เราได้ยิน) และทูตของเราอยู่กับพวกเขา เพื่อบันทึก (*1*)

(1)  มีรายงานว่ามีชายสามคนสนทนากันอยู่ภายใต้ผ้าคลุมอัลกะอฺบะฮฺ คนหนึ่งได้พูดขึ้นว่า พวกท่านคิดว่าอัลลอฮฺทรง ได้ยินคำพูดของเรากระนั้นหรือ ? อีกคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า เมื่อพวกท่านพูดเสียงดังพระองค์ทรงได้ยินแต่เมื่อพวกท่านกระซิบกระซาบกันพระองค์จะไม่ได้ยิน และอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรงได้ยิน เมื่อพวกท่านพูดเสียงดัง พระองค์ก็จะทรงได้ยิน เมื่อพวกท่านกระซิบกระซาบกัน ดังนั้นอายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมา และว่าแน่นอน เราได้ยินและบรรดาทูตของเราคือมะลาอิกะฮฺ ซึ่งเป็นผู้เฝ้าคอยอยู่ ณ พวกเขาจะบันทึกทุกสิ่ง ที่พวกเขาพูดทั้งลับและแจ้ง

81. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ถ้าหากพระผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงมีโอรส ดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกในหมู่ผู้เคารพภักดีทั้งหลาย

82. มหาบริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน พระเจ้าแห่งบัลลังก์ (ทรงบริสุทธิ์) จากสิ่งพวกเขากล่าวอ้าง (*1*)

(1)  โอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกมุชริกีนเหล่านั้นว่า หากอัลลอฮฺทรงมีพระบุตรดังเช่นที่พวกท่านกล่าวอ้างสมมุติ แล้วฉันนี้แหละจะเป็นผู้เคารพภักดีคนแรก แต่พระผู้ทรงกรุณาปรานีนั้นไม่มีพระบุตร ดังนั้นฉันจะไม่เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ ตะอาลาเท่านั้น อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรติอันสูงสุด พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน พระเจ้าแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแต่งตั้งพระบุตรแก่พระองค์

83. ดังนั้นเจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวัน (กิยามะฮฺ) ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

84. และพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้า และพระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน และพระองค์เป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน และพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้ (*1*)

(1)  ดังนั้นจงปล่อยให้พวกกุฟฟารมักกะฮฺหลงระเริงและมั่วสุมและเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องดุนยาของพวกเขาเถิดจนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวันอันน่ากลัว ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้ คือวันกิยามะฮฺ แล้วพวกเขาก็จะรู้ถึงบั้นปลายของพวกเขา พระองค์ คือผู้ทรงถูกเคารพอิบาดะฮฺในชั้นฟ้า และผู้ทรงถูกเคารพในแผ่นดิน

85. ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และ ณ ที่พระองค์นั้นคือความรอบรู้แห่งยามอวสาน และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป (*1*)

(1)  อัลลอฮฺผู้ทรงมีเกียรติอันสูงสุด และผู้ทรงยิ่งใหญ่ในการมีอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์เท่านั้นทรงรอบรู้ถึงยามอวสานแต่ผู้เดียว และพวกเจ้าย่อมกลับไปหาพระองค์

86. และบรรดาผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นจากพระองค์นั้น จะไม่มีอำนาจในการขอชะฟาอะฮฺ นอกจากผู้ยืนยันเป็นพยานด้วยความจริง และพวกเขารู้ดี (*1*)

(1)  บรรดาผู้ที่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่น ๆ นอกจากอัลลอฮฺ เช่น รูปปั้น เจว็ด มะลาอิกะฮฺ ฯลฯ สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอำนาจในการขอชะฟาอะฮฺให้แก่ผู้ใด อัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจในการชะฟาอะอฺและพระองค์จะให้การชะฟาอะฮฺแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ นอกจากผู้ที่ยืนยันเป็นพยานด้วยความจริงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และพวกเขารู้ดีเช่นนั้นด้วยความศรัทธามั่น อันนี้บางทีมะลาอิกะฮฺและบรรดานะบีจะขอชะฟาอะฮฺให้แก่พวกเขา

87. และถ้าพวกเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างพวกเขา แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮฺ แล้วทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น (*1*)

(1)  พวกมุชริกีนเหล่านั้นยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างพวกเขาขึ้นมา คือยอมรับความเป็นเอกภาพแห่งการเป็นพระเจ้า แต่พวกเขาปฏิเสธความเป็นเอกภาพแห่งการทำอิบาดะฮฺ คือพวกเขา ไปทำอิบาดะฮฺกับสิ่งอื่นที่มิใช่อัลลอฮฺ ทำไมพวกเขาจึงหันเหออกจากความจริงเล่า

88. และจะมีเสียงกล่าวของเขาว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงชนเหล่านั้นเป็นหมู่ชนที่ไม่ศรัทธา

89. ดังนั้น เจ้าจงให้อภัยแก่พวกเขา และจงกล่าวว่าศานติ แล้วพวกเขาก็จะรู้ (*1*)

(1)  คือคำร้องเรียนของมุฮัมมัดต่อพระเจ้าของเขาว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ชนเหล่านั้นเป็นหมู่ชนที่ดื้อรั้นหยิ่งยะโสไม่ยอมศรัทธาต่อสาส์นของข้าพระองค์ และไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอาน อัลลอฮฺจึงบัญชาแก่ร่อซูลของพระองค์ว่า จงผินหลังให้พวกเขาเถิด และอภัยให้แก่พวกเขา และอย่าปฏิบัติเยี่ยงกับที่พวกเขาปฏิบัติต่อเจ้า แล้วพวกเขาก็จะรู้ถึงบั้นปลายแห่งการกระทำผิดและการปฏิเสธของพวกเขา

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [5]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved