ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


33. ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ (Al-Ahzab)

60. แน่นอน ถ้าพวกมุนาฟิกีนและบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรค และกลุ่มผู้ก่อกวนความสงบในนครมะดีนะฮฺไม่ระงับ (การกระทำที่เลวทรามของพวกเขา) แน่นอน เราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือพวกเขา แล้วพวกเขาจะไม่กลับมาพำนักเป็นเพื่อนบ้านของเจ้าในนั้นอีกเว้นแต่เพียงชั่วเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้น (*1*)

(1)  อัรรอซีย์กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงสัญญากับนะบีของพระองค์ว่า จะให้เขาขับไล่บรรดาศัตรูของเขาออกจากนครมะดีนะฮฺ เพื่อกำจัดมนุษย์จำพวกเลวทรามให้หมดสิ้นไป

61. พวกเหล่านั้นถูกสาปแช่ง (*1*) ไม่ว่าพวกเขาจะถูกพบ ณ แห่งหนใด ก็จะถูกจับกุมและถูกสังหาร (โดยปราศจากความเมตตา)

(1)  คือให้ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺ

62. นั่นคือแนวทางของอัลลอฮฺแก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่กาลก่อน (*1*) และเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแนวทางของอัลลอฮฺ (*2*)

(1)  คือพระองค์จะทรงกระทำแก่พวกเหล่านั้นในลักษณะดังกล่าว
(2)  เพราะแนวทางของอัลลอฮฺนั้นตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงแข็งแรง

63. มีผู้คนถามเจ้าเกี่ยวกับยามอวสาน (*1*) จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “แท้จริงความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺ” (*2*) และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ บางทียามอวสานนั้นอยู่ใกล้ ๆ นี่เอง

(1)  คือพวกมุชริกีนถามเจ้าเป็นเชิงเย้ยหยันถึงกำหนดเวลาของยามอวสาน
(2)  ผู้ที่รู้เรื่องนั้นคือพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับ พระองค์ทรงปกปิดไว้เพื่อฮิกมะฮฺของพระองค์ ไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้ แม้แต่มะลาอิกะฮฺผู้ใกล้ชิดและนะบีผู้เป็นร่อซูล

64. แท้จริง อัลลอฮฺทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา (*1*) และทรงเตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับพวกเขา

(1)  คือขับไล่พวกเขาให้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์

65. พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล พวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือ (*1*)

(1)  ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์

66. วันที่ใบหน้าของพวกเขาจะถูกพลิกกลับไปกลับมาในไฟนรก (*1*) พวกเขาจะกล่าวว่า “โอ้ความระทมทุกข์ของเรา ! หากเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺ และเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามร่อซูลก็จะดีหรอก !!” (*2*)

(1)  เหมือนกับเนื้อที่ถูกย่าง
(2)  เพื่อที่เราจะไม่ถูกทดสอบด้วยการลงโทษที่น่าเหยียดหยามเช่นนี้

67. และพวกเขากล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริงเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามบรรดาหัวหน้าของเรา และบรรดาผู้นำของเรา ดังนั้นพวกเขาได้ทำให้พวกเราหลงทาง (*4*)

(1)  จากแนวทางที่ถูกต้องและการศรัทธา

68. ข้าแต่พระเจ้าของเรา ได้โปรดลงโทษพวกเขาสองเท่าเถิด (*5*) และทรงสาปแช่งพวกเขาซึ่งการสาปแช่งอันยิ่งใหญ่

(1)  เพราะพวกเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเราหลงทาง

69. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้สบประมาทมูซา (*6*) แล้วอัลลอฮฺก็ทรงให้เขาพ้นจากที่พวกเขากล่าวร้าย (*7*) และเขาเป็นผู้ควรแก่การคารวะ ณ ที่อัลลอฮฺ (*8*)

(1)  คืออย่าได้เป็นเช่นพวกยะฮูดที่ได้กล่าวหานะบีมูซาว่า เป็นโรคด่างหรือโรคเรื้อน
(2)  เกี่ยวกับเรื่องนี้มีหะดีษรายงานมีความหมายโดยสรุปว่า อัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะให้มูซาพ้นจากข้อกล่าวหาด้วยการให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าลงไปอาบน้ำในลำธาร เมื่ออาบน้ำแล้วขึ้นมาก็ไม่พบเสื้อผ้า จึงเดินตระเวนหา ผู้คนจึงได้มองเห็นเรืองร่างของมูซาว่าบริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากโรคใด ๆทั้งสิ้น
(3)  คือเป็นผู้ที่มีตำแหน่งอันสูงส่ง ณ ที่พระเจ้าของเขา จะขอสิ่งใดพระองค์ก็จะประทานให้แก่เขา

70. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! จงยำเกรงอัลลอฮฺ (*1*) และจงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิด (*2*)

(1)  จงยำเกรงอัลลอฮฺในทุกคำพูดและการกระทำของพวกเจ้า
(2)  คือถ้อยคำที่เป็นที่โปรดปรานแด่อัลลอฮฺเท่านั้น

71. พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้นสำหรับพวกเจ้า (*3*) และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺแล่ะร่อซูลของพระองค์ แน่นอนเขาได้รับความสำเร็จใหญ่หลวง (*4*)

(1)  คือพระองค์จะประทานความสำเร็จและรับการงานที่ดีของพวกเจ้า
(2)  คือบรรลุสู่เป้าหมายที่เขาต้องการ

72. แท้จริงเราได้เสนอการอะมานะฮฺ (*1*) แก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และขุนเขาทั้งหลาย แต่พวกมันปฏิเสธจะแบกรับมันและกลัวต่อมัน (คือภาระอันหนักอึ้ง) (*2*) และมนุษย์ได้แบกรับมัน แท้จริงเขา (มนุษย์) เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่ง (*3*)

(1)  คือบทบัญญัติต่าง ๆ ทางศาสนาทั้งข้อใช้และข้อห้าม
(2)  หมายถึงว่าอะมานะฮฺที่อัลลอฮฺจะมอบให้แก่พวกมันนั้น เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง
(3)  คือมนุษย์เป็นผู้อธรรมต่อตัวเอง และไม่รู้ถึงบั้นปลายแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น

73. เพื่ออัลลอฮฺจะได้ทรงลงโทษแก่พวกมุนาฟิกีนชายและพวกมุนาฟิกีนหญิง (*1*) และบรรดาผู้ตั้งภาคีชาย (มุชริกีน) และบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิง (มุชริก๊าต) (*2*) และเพื่ออัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษแก่บรรดาผู้ศรัทธาชาย (*3*) และบรรดาผู้ศรัทธาหญิง และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ.

(1)  การที่พระองค์ทรงให้มนุษย์แบกรับอะมานะฮฺซึ่งเป็นข้อบัญญัตินั้น ก็เพื่อที่จะทรงลงโทษพวกมุนาฟิกีนที่แสดงออกซึ่งการอีมานแต่เพียงภายนอก และซ่อนการกุฟรฺไว้ภายใน
(2)  พวกมุชริกีนคือผู้ที่แสดงออกซึ่งการตั้งภาคีต่อพระองค์ ทั้งภายนอกและภายใน
(3)  คือพระองค์จะทรงเมตตาต่อบรรดามุอฺมิน จะทรงอภัยโทษและโปรดปรานพวกเขา

[ 1] [ 2] [ 3] [4]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved