ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


23. ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน (Al-Muminun)

21. และแท้จริงในเรื่องปศุสัตว์ (อูฐ วัว แพะ แกะ) นั้นเป็นบทเรียนสำหรับพวกเจ้า เราให้พวกเจ้าดื่ม สิ่งที่อยู่ในท้องของมัน (*1*)(น้ำนม) และในตัวมันมีประโยชน์มากมาย (*2*)สำหรับพวกเจ้าและบางชนิดพวกเจ้าก็บริโภคมัน

(1)  น้ำนมที่อยู่ในท้องของมันกลั่นออกมาระหว่างอุจจาระ และเลือดของมัน จนเป็นนมบริสุทธิ์เป็นที่พอใจแก่ผู้ดื่ม
(2)  เช่นน้ำนมสำหรับดื่ม ขนของมันใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ใช้ขี่เป็นพาหนะ และใช้บรรทุกสัมภาระต่างๆ

22. และพวกเจ้าได้บรรทุกบนหลังมัน (*1*) เช่น เดียวกับใช้บรรทุกบนเรือ

(1)  ใช้อูฐขนสัมภาระต่าง ๆ ทางบกเหมือนกับใช้เรือขนสัมภาระทางน้ำ

23. และเป็นที่แน่นอนยิ่ง เราได้ส่งนูห์ ไปยังหมู่ชนของเขา (*1*) ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า “โอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ย พวกท่านจงเคารพภักดี อัลลฮ์เถิดสำหรับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ยำเกรง (การลงโทษของพระองค์) หรือ?”

(1)  เป็นการปลอบใจแก่ท่านร่อซูลุลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่กล่าวถึงร่อซูลคนนี้เพื่อให้ยึดถือเป็นแบบอย่างในความอดทนของเขา และเพื่อให้เป็นที่ทราบกันว่า บรรดาร่อซูลก่อนจากเขานั้นได้ถูกปฏิเสธมาก่อนแล้ว

24. แล้วหัวหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชนของเขาได้กล่าวขึ้นว่า “เขาผู้ที่มิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นปุถุชนคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่านเพียงแต่เขาต้องการที่จะทำตัวให้ดีเด่นเหนือพวกท่าน (*1*)และหากอัลลอฮ์ ทรงประสงค์แล้ว แน่นอนพระองค์จะทรงส่งมะลาอิกะฮ์ลงมา เราไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ในสมัยบรรพบุรุษของเราแต่กาลก่อนเลย

(1)  เขาต้องการจะเป็นหัวหน้า และมีเกียรติเหนือพวกท่าน โดยอ้างการเป็นนะบีเพื่อให้พวกท่านเป็นผู้ตามเขา เป็นที่น่าประหลาดยิ่งในการหลงทางของพวกเหล่านั้น พวกเขาไม่ยอมเชื่อที่จะให้มนุษย์เป็นนะบีแต่พวกเขายืนยันที่จะให้พระเจ้ามาจากหินปูน

25. “เขามิได้เป็นอะไรนอกจากเป็นคนบ้า ดังนั้นพวกท่านจงอดทนคอยเขาสักระยะเวลาหนึ่ง”

26. นูห์ ได้กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วย(*1*) เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อข้าพระองค์”

(1)  คือทรงให้พวกเขาประสบกับความหายนะ เนื่องเพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมศรัทธาต่อฉัน

27. ดังนั้น เราจึงวะฮีแก่เขาให้ต่อเรือภายใต้การคุ้มครองของเราและคำสั่งสอนของเรา และเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึง(*1*)น้ำในเตาก็จะเดือดพุ่ง(*2*)เจ้าจงบรรทุกทุกชนิดของสัตว์เป็นคู่ ๆ (*3*) และครอบครัวของเจ้าด้วย นอกจากผู้ที่คำดำรัสได้บันทึกไว้ก่อนแล้ว (ให้หายนะ) ในหมู่พวกเขา(*4*) (ที่ไม่ยอมศรัทธา) และเจ้าอย่าได้ขอช่วยเหลือเขา ในบรรดาผู้ที่อธรรม(*5*) แท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย

(1)  คือคำบัญชาให้ลงโทษ
(2)  นักตัฟซีรกล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงทำเช่นนั้น เพื่อเป็นสัญญาณแก่นูห์ ถึงความหายนะของชนชาติของเขา
(3)  คือบรรทุกลงในเรือสัตว์ทุกชนิดเป็นคู่ ๆ คือตัวผู้และตัวเมีย เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งพันธุ์ของมัน
(4)  คือผู้ที่ถูกบันทึกไว้แน่นอนแล้วน่าจะประสบความหายนะ หมายถึงผู้ที่ไม่ศรัทธา เช่น ภรรยาของเขาและลูกของเขา
(5)  คือขณะที่เจ้าเห็นความหายนะของพวกเขา

28. ครั้นเมื่อเจ้า และผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าได้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้ว ก็จงกล่าวเถิดว่า “บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งทรงให้เรารอดพ้นจากหมู่ชนผู้อธรรม”(*1*)

(1)  คือให้พ้นจากการจมน้ำตาย

29. และจงกล่าวเถิดว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ลงจากเรือด้วยการลงที่มีความจำเริญ(*1*) และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้เลิศยิ่งแห่งบรรดาผู้ให้ลงจากเรือ”

(1)  ปกปักษ์รักษาให้พ้นจากความชั่วทุกชนิด

30. แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณข้อเตือนสติมากหลาย(*1*) และถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ทดสอบปวงบ่าวของเรา

(1)  สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนของนูห์ ย่อมเป็นหลักฐาน และบทเรียนแก่บรรดาผู้มีสติปัญญาเพื่อใคร่ครวญ

31. แล้วหลังจากพวกเขา เราได้บังเกิดชนอีกกลุ่มหนึ่ง (พวกอ๊าด)

32. ดังนั้นเราได้ส่งร่อซูลคนหนึ่ง (ฮูด) ของพวกเขาไปยังพวกเขา โดยกล่าวว่า “พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮ์เถิด สำหับพวกท่านนั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นพวกท่านจะไม่ยำเกรง (การลงโทษของ) พระองค์หรือ ?”

33. และหัวหน้าหมู่ชนของเขา คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และปฏิเสธไม่ยอมเชื่อการมีวันปรโลก และเราได้ให้ความสำราญแก่พวกเขาในโลกนี้ กล่าวว่า “เขาผู้นี้มิใช่ใครอื่น (*1*)นอกจากเป็นปุถุชนคนธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่านเขากินอาหารเช่นเดียวกับที่พวกท่านกิน และเขาดื่มเช่นเดียวกับพวกท่านดื่ม(*2*)

(1)  เขาผู้นี้ที่อ้างว่าเป็นร่อซูลนั้น เขาเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเช่นเดียวกับพวกท่าน
(2)  เขามีความต้องการอาหารและเครื่องดื่มเหมือนกัน

34. “และหากพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตามมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพวกท่าน ดังนั้นแน่นอนพวกท่านเป็นผู้ขาดทุน(*1*)

(1)  พวกท่านจะเป็นผู้ขาดทุนอย่างแท้จริง โดยที่พวกท่านยอมถ่อมตนไปตามเขา

35. “เขาสัญญากับพวกท่านกระนั้นหรือว่าแท้จริงเมื่อพวกท่านได้ตายไปแล้ว และพวกท่านกลายเป็นดิน และกระดูกแล้ว(*1*) แน่นอนพวกท่านจะถูกนำให้ออกมาฟื้นขึ้นอีก ?”

(1)  เป็นคำถามเชิงเย้ยหยัน

36. “ไกลเสียจริง ไกลเสียจริง ในสิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้”(*1*)

(1)  คือที่ถูกสัญญาไว้ว่าจะถูกนำออกจากกุบูร (สุสาน) ความมุ่งหมายของพวกเขาในการกล่าวเช่นนี้คือเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

37. “ไม่มีชีวิต นอกจากการดำรงชีวิตของเราในโลกนี้(*1*) เราจะตายไป และ (บางคนในพวก)เราก็จะมีชีวิตอยู่ และพวกเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพมาอีก”

(1)  ไม่มีชีวิตอื่นจากนี้ นอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น เกิดแล้วก็ตายไป

38. “เขามิใช่ใครอื่น นอกจากเป็นคนธรรมดาที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์(*1*) และเราไม่ยอมศรัทธาต่อเขาเป็นอันขาด”

(1)  ในสิ่งที่เขาได้นำมาบอกพวกท่านเช่นสาส์นและข่าวคราวต่าง ๆ

39. เขา (ฮูด) กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วย(*1*) เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเชื่อข้าพระองค์”

(1)  เมื่อนะบีฮูด เบื่อหน่ายต่อการเรียกร้องไปสู่การศรัทธาของพวกเขา และเห็นว่าพวกเขายังคงดื้อรั้นต่อการศรัทธา จึงขอพรให้พวกเขาประสบกับความหายนะ

40. พระองค์ ตรัสว่า “หลังจากชั่วเวลาอีกเล็กน้อยพวกเขาจะกลายเป็นผู้เศร้าโศกเสียใจอย่างแน่นอน”

[ 1] [2] [ 3] [ 4] [ 5] [ 6] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved