ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


10. ซูเราะฮฺ ยูนุส (Yunus)

100. และมิเคยปรากฏว่าชีวิตใดจะศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญา

101. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “พวกท่านจงดูว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน”(*1*) และสัญญาณทั้งหลาย และการตักเตือนทั้งหลาย จะไม่อำนวยผลแก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา

(1)  จงกล่าวแก่บรรดากุฟฟารเหล่านั้นว่า จงพิจารณาดูโดยใช้ความคิดและวิจารณญาณว่า มีอะไรอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินที่เป็นสัญญาณบ่องบอกถึงความเป็นเอกภาพและเดชานุภาพอันสมบูรณ์ของพระองค์บ้าง?

102. พวกเขาจะไม่คอยดูสิ่งใด ๆ นอกจากการคอยดูเยี่ยงวันทั้งหลายของบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเขา จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “พวกท่านจงคอยดูเถิด แท้จริงฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดู”(*1*)

(1)  จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่า พวกท่านจงคอยดูบั้นปลายของการอธรรมและการปฏิเสธ ฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้คอยดูความหายนะและความเสียหายของพวกท่าน

103. แล้วเราจะช่วยบรรดาร่อซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น เช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่เรา ที่เราจะช่วยเหลือบรรดามุอ์มินให้รอดพ้น(*1*)

(1)  เมื่อการลงโทษได้เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น เราจะช่วยเหลือบรรดาร่อซูลและบรรดามุอ์มินให้รอดพ้นและห่างไกลจากการลงโทษ

104. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! หากพวกท่านสงสัยในศาสนาของฉัน(*1*) ดังนั้นฉันจะไม่เคารพภักดีต่อบรรดาที่พวกท่านเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์(*2*) แต่ฉันจะเคารพภักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้พวกท่านตาย และฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา”

(1)  สงสัยในข้อเท็จจริงและความถูกต้องของศาสนา
(2)  คือเจว็ดหรือรูปปั้นที่ไม่ให้คุณหรือโทษ

105. และว่า จงมุ่งหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาอย่างเที่ยงตรง(*1*) และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี

(1)  และฉันได้รับบัญชาให้ยึดมั่นในแนวทางที่เที่ยงธรรมในศาสนา แนวทางที่ถูกต้องง่ายดายคือ แนวทางของอิบรอฮีม อะลัยฮิสสะลาม

106. และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า และไม่ให้โทษแก่เจ้า(*1*)หากเจ้ากระทำเช่นนั้น แท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม

(1)  เช่น เจว็ด และรูปปั้นต่างๆ

107. และหากอัลลอฮฺจะทรงให้ทุกข์ภัย ประสบแก่เจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดปลดเปลื้องมันได้ นอกจากพระองค์ และหากพระองค์ทรงปรารถนาความดีแก่เจ้าแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้ พระองค์จะทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ (*1*) และพระองค์จะเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

(1)  คือความโปรดปรานและความดีต่าง ๆ

108. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แน่นอนสัจธรรม(*2*) จากพระเจ้าของพวกท่านได้มายังพวกท่านแล้ว ดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางถูกต้อง(*3*) แท้จริงเขาดำเนินตามแนวทางถูกต้องเพื่อตัวของเขา และผุ้ใดหลงทางแท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขา(*4*) และฉันไม่ได้เป็นผู้คุ้มกันพวกท่าน”(*5*ป

(1)  คืออัลกรุอานุลกะรีมที่มีบทบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(2)  ด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง ผลแห่งการปฏิบัตินั้นก็จะได้แก่ตัวของเขาเองโดยเฉพาะ
(3)  ผู้ใดหลงทางด้วยการปฏิเสธและผินหลังให้ ความหายนะแห่งการหลงทางก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวของเขาเองโดยเฉพาะ
(4)  ฉันเป็นเพียงผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนเท่านั้น

109. และเจ้าจงปฏิบัติตามที่ถูกวะฮีย์แก่เจ้าและจงอดทน(*1*) จนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสิน และพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดียิ่ง

(1)  จงอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความยากลำบากในการเผยแพร่สาสน์ของอัลลอฮ์จนกว่าพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินระหว่างเจ้ากับพวกมุชริกีนที่ปฏิเสธศรัทธา

[ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] [6]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved