ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


10. ซูเราะฮฺ ยูนุส (Yunus)

40. และในหมู่พวกเขามีศรัทธาในอัลกุรอานและในหมู่พวกเขามีผู้ไม่ศรัทธา(*1*) และพระเจ้าของเจ้าทรงรู้ดียิ่ง ต่อบรรดาผู้บ่อนทำลายทั้งหลาย(*2*)

(1)  พวกเขาจะตายอยู่ในสภาพเช่นนั้น คือไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอาน
(2)  พระองค์ทรงรอบรู้ดีว่า ผู้ใดจะสามารถรับฮิดายะฮ์ พระองค์ก็จะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องให้เขา และผู้ใดสมควรจะอยู่ในทางที่หลงผิด พระองค์ก็จะให้อยู่ในทางนั้น

41. และถ้าพวกเขาปฏิเสธ(ไม่ยอมศรัทธา)จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “การงานของฉันก็เป็นของฉัน และการงานของพวกท่านก็เป็นของพวกท่าน(*1*) พวกท่านจงปลีกตัวออกจากสิ่งที่ฉันกระทำและฉันก็จะปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกท่านกระทำ”(*2*)

(1)  หมายถึงการตอบแทน อันเนื่องมาจากการงานของแต่ละคน
(2)  ไม่มีผู้ใดรับบาปของใคร….ตัวใครตัวมัน

42. และในหมู่พวกเขามีผู้ฟัง (การอ่านอัลกุรอาน)ของเจ้า(*1*) เจ้าจะให้คนหูหนวกได้ยินกระนั้นหรือ? และถึงแม้พวกเขาหูหนวก แต่ก็ไม่ใช้ปัญญา

(1)  มีผู้ฟังการอ่านอัลกุรอานของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แต่จิตใจของพวกเขาไม่ยอมรับสิ่งใดที่ท่านได้อ่านให้พวกเขาฟัง

43. และในหมู่พวกเขามีผู้มองไปยังเจ้า(*1*) เจ้าจะชี้แนะทางให้คนตาบอดกระนั้นหรือ? และถึงแม้พวกเขาตาบอดแต่ก็ไม่มีสายตาที่จะมองดู

(1)  มองและเห็นหลักฐานการเป็นนะบีของมุฮัมมัดอย่างชัดแจ้ง แต่พวกเขาตาบอด ไม่ใช้การมองและการเห็นให้เป็นประโยชน์แต่อย่างใด

44. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อย่างไร(*1*) แต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง(*2*)

(1)  พระองค์จะไม่ทรงลงโทษผู้ใดโดยปราศจากการทำบาป และจะไม่ทรงกระทำการใด ๆ ต่อบ่าวของพระองค์ เว้นแต่เขาพึงจะได้รับอย่างเหมาะสม
(2)  มนุษย์อธรรมแก่ตนเองด้วยการปฏิเสธศรัทธา การฝ่าฝืน และการไม่ปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของพระองค์

45. และวันที่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขาประหนึ่งว่าพวกเขามิได้พำนักอยู่นาน(ในโลกนี้)เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวในเวลากลางวัน(*1*) พวกเขาทักทายซึ่งกันและกัน(*2*) แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮ์ย่อมขาดทุน และพวกเขามิได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

(1)  เพราะความตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(2)  ไม่ใช่การทักทายเพราะความรักใคร่สนิทสนม แต่เป็นการทักทายแบบต่อว่าต่อขาน

46. และบางทีเราจะให้เจ้าได้เห็นบางส่วน(ของการลงโทษ) ซึ่งเราสัญญาแก่พวกเขา หรือเราจะให้เจ้าตายเสียก่อนดังนั้น ทางกลับของพวกเขาย่อมไปหาเรา แล้วอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่พวกเขากระทำ(*1*)

(1)  ในวันกิยามะฮ์พระองค์ทรงเป็นพยานต่อพฤติกรรมของพวกเขา แล้วพระองค์ก็จะตอบแทนด้วยการลงโทษอย่าสาสม

47. และทุกประชาชาติมีร่อซูลถูกส่งมา ดังนั้นเมื่อร่อซูลของพวกเขาได้มาแล้ว กิจการระหว่างพวกเขาก็ถูกตัดสินโดยเที่ยงธรรม(*1*) และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรม(*2*)

(1)  หมายถึงวันกิยามะฮ์ เมื่อการงานของพวกเขาถูกนำมาเสนอ โดยมีร่อซูลของพวกเขาเป็นพยานอยู่ด้วย
(2)  พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษ โดยมิได้กระทำความผิดมาก่อน

48. และพวกเขาจะกล่าวว่า “เมื่อใดเล่าสัญญานี้(จะปรากฏ) หากพวกท่านสัจจริง?”(*1*)

(1)  คำพูดเช่นนั้นเป็นคำกล่าวในเชิงเย้ยหยัน

49. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “ฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวฉัน เว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ สำหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากำหนด (*1*) เมื่อเวลาของพวกเขามาถึง พวกเขาจะขอผ่อนผันให้ล่าช้าซักระยะหนึ่งไม่ได้ และจะร่นเวลาให้เร็วเข้าก็ไม่ได้"

(1)  เวลาแห่งความหายนะและการลงโทษ

50. จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) “พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ? หากการลงโทษของพระองค์ประสบแก่พวกท่าน ในเวลากลางคืน หรือเวลากลางวัน ทำไมพวกอาชญากรเหล่านั้นจึงขอร่นเวลา!” (*1*)

(1)  เป็นคำถามในเชิงปรามว่า ทำไมพวกเหล่านั้นจึงหาเรื่องไม่ดีใส่ตัวเอง

51. ครั้นเมื่อมันเกิดขึ้น(*1*) พวกท่านก็ศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรือ? ขณะนี้ (พวกท่านศรัทธา)ก่อนหน้านั้นพวกท่าน(เยาะเย้ย) ขอร่นเวลา

(1)  เมื่อการลงโทษเกิดขึ้นและเป็นที่ประจักรแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาก็ศรัทธา แต่การศรัทธาของพวกเขาจะเกิดประโยชน์อันใดเพราะมันสายไปเสียแล้ว

52. แล้วมีเสียงกล่าวแก่พวกอธรรมว่า “พวกท่านจงลิ้มรสการลงโทษอันจีรังเถิด พวกท่านจะไม่ถูกตอบแทน เว้นแต่สิ่งที่พวกท่านขวนขวายไว้เท่านั้น”

53. และพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่า “(การลงโทษ) จะเกิดขึ้นจริงหรือ?” จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “แน่นอนทีเดียว ขอสาบานต่อพระเจ้าของฉัน(*1*) แท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และพวกท่านไม่สามารถจะรอดไปได้”(*2*)

(1)  ในอัลกุรอาน อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงใช้ให้ร่อซูลของพระองค์สาบาน 3 แห่งด้วยกัน คือ ในซูเราะฮ์นี้หนึ่ง ในซูเราะฮ์สะบะ อายะฮ์ที่ 3 หนึ่ง และในซูเราะหฮ์อัตตะฆอบุน อายะฮ์ที่ 7 อีกหนึ่ง
(2)  พวกท่านไม่สามารถจะหนีให้พ้นจากการลงโทษไปได้ และมันจะประสบกับพวกท่านอย่างแน่นอน

54. หากทุกชีวิตที่อธรรม (*1*) (ครอบครองคลังสมบัติ) ที่อยู่ในแผ่นดินมันก็จะยอมไถ่ตน และพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจเมื่อได้เห็นการลงโทษ และถูกตัดสินระหว่างพวกเขาอย่างเที่ยงธรรม และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่อย่างใด

(1)  คือทุกชีวิตที่ปฏิเสธการศรัทธา ซึ่งครอบครองคลังสมบัติในโลกนี้ทั้งมวล จะยอมไถ่ตนด้วยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ เพื่อให้รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์ พวกเขาก็ยอมปฏิบัติตาม แต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะพระองค์ตรัส ไว้ในซูเราะฮ์อาลอิมรอน อายะฮ์ที่ 91 แล้ว เกี่ยวกับเรื่องนี้

55. พึงทราบเถิด ! แท้จริงในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด ! แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นจะเกิดขึ้นจริง (*1*) แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่รู้

(1)  สัญญาของพระองค์ในเรื่องฟื้นคืนชีพและการตอบแทนนั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น

56. พระองค์ทรงให้เป็นและให้ตาย และยังพระองค์เท่านั้นพวกท่านจะได้ถูกนำกลับไป

57. โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) จากพระเจ้าของพวกท่าน ได้มายังพวกท่านแล้ว และ(มัน) เป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในทรวงอก(*1*) และเป็นการชี้แนะทาง และเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา

(1)  คือบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในทรวงอก ให้พ้นจากการสงสัยหรืออวิชชา

58. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ และด้วยความเมตตาของพระองค์(*1*) ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิด” ซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้(*2*)

(1)  ความโปรดปรานของอัลลอฮ์คืออัลกุรอาน ส่วนความเมตตาของพระองค์คืออัลอิสลาม ด้วยทั้งสองสิ่งดังกล่าวเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พวกเขาจะดีใจและภูมิใจ
(2)  ความโปรดปรานและเมตตาของอัลลอฮ์ ตะอาลา นั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้เป็นต้นว่าทรัพย์สมบัติก็ดี ลูกหลานก็ดี ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ก็ดี เหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งสูญสลายและไม่แน่นอน เพราะโลกดุนยารวมทั้งสิ่งที่มีอยู่ในนั้นทั้งหมดไม่มีคุณค่าใดเลยแม้เท่าปีกริ้น

59. จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ ซึ่งเครื่องยังชีพที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกท่านแล้วพวกท่านก็ทำให้บางส่วนเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) และบางส่วนเป็นที่อนุมัติ(หะลาล)” จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด)“อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้แก่พวกท่าน หรือพวกท่านปั้นแต่งให้แก่อัลลอฮ์”

[ 1] [ 2] [3] [ 4] [ 5] [ 6] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved