ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


98. ซูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ (Al-Baiyina)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลบัยนิยะฮฺ หรือ ซูเราะฮฺ ลัมยะกุน เป็นซูเราะฮฺ มะดะนียะฮฺ กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

    1. ท่าทีของอะฮฺลุลกิตาบที่มีต่อสาส์นของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
    2. เรื่องของความบริสุทธิ์ใจแห่งการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ญัลละวาอะลา
    3. ชะตากรรมของทุกผู้ที่มีความสุข และผู้ที่มีความทุกข์ในโลกอาคิเราะฮ์

ซูเราะฮฺได้เริ่มกล่าวถึง พวกยะฮูด และพวกนะศอรอ และท่าทีของพวกเขาที่มีต่อการเรียกร้องเชิญชวน ของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงคุณลักษณะของท่านนะบี ผู้ถูกส่งมาในยุคสุดท้ายนี้ พวกเขาได้เฝ้าคอยการมาปรากฏตัวของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ครั้นเมื่อท่านร่อซูลคนสุดท้ายได้ถูกส่งมาแล้ว พวกเขาก็ปฏิเสธการเป็นการเป็นร่อซูลของท่าน พวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธา

และต่อต้าน

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงรากฐานสำคัญของการศรัทธา คือการบริสุทธิ์ใจแห่งการทำอิบาดะฮ์ แด่อัลลอฮฺผู้สูงส่งผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งทุก ๆ ศาสนาถูกใช้ให้ปฏิบัติเช่นกัน โดยให้การรำลึกถึงพระองค์ ความมุ่งหมาย การมุ่งหน้าที่เข้าหาพระองค์ในทุกคำพูด การกระทำและการปฏิบัติ มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระพักตร์อันทรงเกียรติของพระองค์

นอกจากนี้ซูเราะฮฺยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทำความผิด คือมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่งจากพวกปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวอะฮฺลุลกิตาบ และพวกมุชริกีน และการอยู่ในนรกอัลญะฮีมอย่างตลอดกาลของพวกเขา และชะตากรรมของบรรดามุอฺมิน เจ้าของตำแหน่งอันสูงส่งคือมนุษย์ที่ดียิ่ง และการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบรมสุขพร้อมกับบรรดานะบี บรรดาผู้ยึดมั่นในความสัตย์ บรรดาผู้ตายชะฮีด และบรรดาคนศอและฮฺ ทั้งนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ในของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่งสากลโลก1. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะฮฺลุลกิตาบและพวกบูชาเจว็ดนั้นจะไม่พ้นจาก (หลักศรัทธาของพวกเขา) จนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา

2. คือร่อซูลคนหนึ่งจากอัลลอฮฺเพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์

3. ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันเที่ยงตรง (*1*)

(1)  บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ ที่เป็นพวกอะฮฺลุลกิตาบที่มาจากพวกยะฮูด และนะศอรอ และพวกมุชริกีนที่บูชาเจว็ด และรูปปั้นนั้น พวกเขาจะไม่แยกออกหรือสิ้นสุดจากหลักศรัทธาของพวกเขาคือการปฏิเสธศรัทธา จนกว่าจะมีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา คือการส่งท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มาเป็นร่อซูลคือ ถูกส่งมาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์จากความเท็จแก่พวกเขาโดยอ่านแบบท่องจำ เพราะท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น อิบนฺ อับบาส กล่าวว่า เป็นคัมภีร์อันบริสุทธิ์จากความเท็จ การสงสัย การหน้าไหว้หลังหลอก และการหลงทาง และในคัมภีร์นั้นมีบทบัญญัติที่เที่ยงตรงไม่คดเคี้ยว เปิดเผยความจริงให้เป็นที่ประจักษ์จากความเท็จ

4. และบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) นั้น มิได้แตกแยกกัน เว้นแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว (*1*)

(1)  คือพวกยะฮูดและพวกนะศอรอมิได้แตกแยกกันในเรื่องการเป็นนะบีของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เว้นแต่หลังจากได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา ที่บ่งชี้ถึงความเป็นสัจจะแห่งสาส์นของท่านและการเป็นร่อซูลของท่านนี้ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพวกเขา

5. และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและดำรงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม (*1*)

(1)  และโดยที่พวกเขามิได้ถูกใช้ให้กระทำสิ่งอื่นใดในคัมภีร์อัตเตารอฮฺ และอัลอินญีล เว้นแต่ให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว โดยเป็นผู้สุจริตมั่นในศาสนาของพระองค์แต่พวกเขาได้บิดเบือนและเปลี่ยนแปลง แล้วพวกเขาก็เคารพสักการะบาดหลวง และนักบุญของพวกเขา และให้พวกเขาหันห่างออกจากการยึดมั่นในศาสนาอื่น ๆ และผินหน้าเข้าสู่ศาสนาอิสสลาม ดำรงมั่นอยู่ในศาสนาของนะบีอิบรอฮีม ศาสนาอันบริสุทธิ์ ซึ่งนะบีคนสุดท้ายนำมา และให้พวกเขาดำรงละหมาด บริจาคทานซะกาต ดังกล่าวมาแล้วนั้นคือศาสนาอันเที่ยงธรรมศาสนาอิสลาม

6. แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะฮฺลุลกิตาบและบูชาเจว็ดนั้นจะอยู่ในนรกญะฮันนัม พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้ายิ่ง (*1*)

(1)  บรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานและการเป็นนะบีของมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเป็นชาวยะฮูด ชาวนะศอรอ และพวกบูชาเจว็ด ชนเหล่านี้ทั้งหมดในวันกิยามะฮฺจะอยู่ในนรกญะฮันนัมและพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล พวกเขาจะไม่ได้ออกมาและจะไม่ตาย ชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้าที่สุด

7. แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง

8. การตอบแทนของพวกเขา ณ ที่พระเจ้าของพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพร ณ เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล อัลลอฮฺทรงปิติต่อพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีในพระองค์ นั่นคือสำหรับผู้ที่กลัวเกรงพระเจ้าของพวกเขา (*1*)

(1)  บรรดาผู้ศรัทธาที่มีคุณลักษณะสองประการคือ มีการศรัทธาและกระทำความดี ชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง ส่วนการตอบแทนของพวกเขานั้นในวันอาคิเราะฮฺ พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวรจะไม่ตายและไม่ออกจากสวนสวรรค์ ชนเหล่านั้นอัลลอฮฺทรงพอพระทัยแก่พวกเขาในการที่พวกเขาได้กระทำความดี และมีความจงรักภักดี และพวกเขาก็ปิติยินดีที่พระองค์ทรงประทานความดีและได้รับเกียรติ การตอบแทนเช่นนั้นสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงอัลลอฮฺ

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved