ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


93. ซูเราะฮฺ อัฎฎุฮา (Ad-Dhuha)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 11 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัฏฏฮา เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงบุคลิกของท่านนะบีผู้ยิ่งใหญ่ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานความดีงามและความโปรดปรานให้ท่านทั้งในโลกดุนยา และโลกอาคิเราะฮฺ เพื่อให้ท่านขอบคุณแด่อัลลอฮฺ ต่อความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เท่านั้น

ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐแห่งคุณค่าของร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และว่าพระเจ้าของท่านมิได้ทอดทิ้งและมิได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใด แต่ทว่าสำหรับท่าน ณ ที่อัลลอฮฺนั้นมีตำแหน่งสูง และมีสถานะอันยิ่งใหญ่ “ขอสาบานด้วยเวลาสาย และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืดและสงัดเงียบ พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้าและมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น”

แล้วซูเราะฮฺได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานอย่างเหลือหลายในโลกอาคิเราะฮฺ และสิ่งที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเตรียมไว้แก่ร่อซูลของพระองค์ เช่นการมีชื่อเสียง เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ และการชะฟาอะฮฺอันยิ่งใหญ่ “และแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าเจ้าจะพอใจ”

ต่อมาซูเราะฮฺได้กล่าวถึงสภาพต่างๆ ของท่านร่อซูลเมื่อขณะยังเล็กๆอยู่ เช่น การเป็นกำพร้า ความยากจนขัดสน และการระเหเร่ร่อน แล้วพระองค์ทรงให้ที่พักพิง ทรงให้ความมั่นคงและทรงให้ความคุ้มครองและปกปักรักษาท่าน “พระองค์มิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งพิงดอกหรือ? และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อนแล้วก็ทรงชี้แนะทาง (แก่เจ้า) ดอกหรือ? และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วทรงมั่งคั่ง (แก่เจ้า) ดอกหรือ?

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 3 ประการด้วยกันเพื่อให้สอดคคล้องกับความโปรดปราน 3 ประการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้า เมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการ และเช็ดน้ำตาให้แก่คนยากจนขัดสน “ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่ และส่วนความโปรดปรานแห่งความพระเจ้าของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก” ซึ่งเป็นการจบลงที่สอดคล้องกับคำพูดที่สวยงามและสำนวนที่ประทับใจ1. ขอสาบานด้วยเวลาสาย

2. และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัดเงียบ

3. พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้า และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้า (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยเวลาสาย เมื่อเวลาดวงอาทิตย์สูงขึ้น และทรงสาบานด้วยเวลากลางคืน เมื่อความมืดได้เข้าครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจนมืดสนิท และอยู่ในสภาพที่สงัดเงียบ ทั้งนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของพระองค์ การที่พระองค์ทรงเอาทั้งสองสิ่งมาสาบานก็เพื่อเป็นการยืนยันแก่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า พระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งตั้งแต่พระองค์ทรงเลือกเจ้าให้เป็นร่อซูลของพระองค์ และมิได้ทรงโกรธเคืองเจ้าตั้งแต่ทรงรักใคร่เจ้า ทั้งนี้เป็นการตอบโต้แก่พวกมุชริกีนที่กล่าวว่า พระเจ้าของเขาได้ทอดทิ้งเขาเสียแล้ว อันเนื่องมาจากว่าอัลวะฮียฺได้ล่าช้าไประยะหนึ่ง

4. และแน่นอนเบื้องปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้น

5. และความแน่นอนพระเจ้าของเจ้าจะให้แก่เจ้าจนกว่าจะพอใจ (*1*)

(1)  หมายถึงว่าโลกอาคิเราะฮฺนั้นเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าโลกดุนยา ทั้ง ๆ ที่โลกดุนยานั้นท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอย่างมาก แต่พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าได้ทรงจัดเตรียมไว้ในโลกอาคิเราะฮฺ สิ่งที่ดียิ่งกว่า เช่น การชะฟาอะฮฺ การที่มิให้ผู้ใดจากประชาชาติของท่านที่เป็นชาวอัตเตาฮีดคงเหลืออยู่ในนรก และการได้รับต่ำแหน่งอันสูงส่งซึ่งจะไม่ได้แก่ผู้ใดนอกจากท่าน

6. พระองค์มิได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหรือ ?

7. และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อน แล้วก็ทรงชี้แนะทาง (แก่เจ้า) ดอกหรือ ?

8. และทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสน แล้วให้มั่งคั่ง (แก่) เจ้าดอกหรือ ? (*1*)

(1)  ในชีวิตของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม เคยประสบกับความยากแค้น คือ การเป็นเด็กกำพร้า ไม่ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา เพราะเป็นกำพร้าแต่เด็ก และประสบกับความขัดสนแล้วอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงโปรดปรานให้ได้รับที่พักพิงจากคุณปู่ คุณลุง และทรงให้ได้รับวิชาความรู้ และแนวทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะฮฺ) และได้ทรงให้มั่งคั่งด้วยความพอใจไม่เคยยื่นมือไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใด

9. ดังนั้นส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าข่มขี่

10. และส่วนผู้เอ่ยขอนั้น เจ้าอย่าตวาดขับไล่

11. และส่วนความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้านั้น เจ้าจงแสดงออก (*1*)

(1)  หลังจากได้ทรงแจกแจงความโปรดปรานดังกล่าวแล้ว พระองค์ทรงสั่งเสียท่านให้ปฏิบัติสามประการ คือเด็กกำพร้าอย่าได้เหยียดหยามและข่มขี่ สำหรับผู้ที่เอ่ยขอเพราะความยากจนอย่าได้ขับไล่ หรือใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ และจงขอบคุณพระเจ้าของเจ้าด้วยการพูดถึงความโปรดปรานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เจ้า

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved