ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


82. ซูเราะฮฺ อัลอิมฟิฏอร (Al-Infitar)


1. เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

2. และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจาย

3. และเมื่อทะเลถูกให้เอ่อล้น

4. และเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับ (*1*)

(1)  คือเมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกด้วยพระบัญชาของอัลลอฮฺ เพื่อให้มะลาอิกะฮฺลงมา และเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจายจากตำแหน่งของมัน และเมื่อทะเลเอ่อล้นโดยน้ำจืดกับน้ำเค็มได้ปะปนรวมกัน เหตุการณ์ทั้งสามจะเกิดขึ้นในโลกดุนยาเมื่อมีการเป่าสังข์ครั้งแรก ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งคือเมื่อหลุมฝังศพจะถูกพลิกกลับนั้นจะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะฮฺเมื่อมีการเป่าสังข์ครั้งที่สอง

5. ทุกชีวิตจะรู้สิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้ว และสิ่งที่ได้กระทำภายหลัง (*1*)

(1)  อายะฮฺที่ 4 เป็นคำตอบอายะฮฺที่หนึ่งคือเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว ทุกชีวิตหรือทุกคนในขณะนั้นก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วมีอะไรบ้างคือ ความดีหรือความชั่ว และสิ่งที่ได้กระทำภายหลังหมายถึงสิ่งที่เขาได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือชั่ว แล้วมีผู้ปฏิบัติตามเขา

6. โอ้มนุษย์เอ๋ย อะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้า (ให้หันห่าง) จากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงเกื้อกูล

7. ผู้ทรงบังเกิดเจ้า แล้วทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์ แล้วก็ทรงทำให้เจ้าสมส่วน (*1*)

(1)  โอ้มนุษย์เอ๋ย มีอะไรหรือที่หลอกลวงเจ้าให้หันห่างเจ้าเจ้าจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเกื้อกูลเจ้าจนกระทั่งทำให้เจ้าฝ่าฝืนพระองค์ และอาจหาญขัดคำสั่งของพระองค์ทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงทำความดีแก่เจ้าและสงสารเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเจ้าจากสิ่งที่เจ้าไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลย แล้วทรงทำให้เจ้ามีรูปร่างอวัยวะที่สมบูรณ์สมส่วนทุกประการและทำให้เจ้าได้ยิน มีสติปัญญา และได้มองเห็น

8. ในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น (*1*)

(1)  และทรงประกอบเจ้าขึ้นมาในรูปแบบตามที่พระองค์ทรงประสงค์คือในรูปแบบและสัดส่วนที่สวยงาม

9. มิใช่เช่นนั้น แต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหาก (*1*)

(1)  โอ้ชาวมักกะฮฺเอ๋ย พวกเจ้าอย่าได้หลงระเริงในความเมตตาของอัลลอฮฺ แต่ว่าพวกเจ้านั้นปฏิเสธวันแห่งการชำระสอบสวนและวัน แห่งการตอบแทนต่างหาก

10. และแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่

11. คือ (มะลาอิกะฮฺ) ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก

12. พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ (*1*)

(1)  คือมีมะลาอิกะฮฺผู้ทรงเกียรติของอัลลอฮฺ คอยคุ้มกันรักษาพวกเจ้า และดูแลการเคลื่อนไหว และการกระทำของพวกเจ้าเป็นผู้บันทึกการงาน และรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำในการงานต่าง ๆ ทั้งที่ดีและชั่ว

13. แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปราน (*1*)

(1)  คือบรรดามุอฺมินผู้ศรัทธาของพวกเขา ผู้ยำเกรงผู้มีสัจธรรมเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์ อันบรมสุข ทั้งนี้เพราะการทำความดี คือการจงรักภักดีของพวกเขาต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา

14. และแท้จริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกที่ลุกโซน

15. พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน

16. และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมัน (อยู่ในกองไฟตลอดไป) (*1*)

(1)  ส่วนบรรดาคนชั่วคือพวกกุฟฟารนั้นจะอยู่ในขุมนรกที่มีไฟลุกโชติช่วง ทั้งนี้เพราะการทำความชั่วของพวกเขา คือการปฏิเสธศรัทธาและไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นและจะทนทุกข์ทรมานความร้อนของมันในวันแห่งการตอบแทน และพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล ไม่มีวันที่จะออกจากนรกนั้นเป็นอันขาด

17. และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร ?

18. แล้วอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า วันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร ? (*1*)

(1)  วันแห่งการตอบแทนคือ วันอันยิ่งใหญ่เป็นวันที่มนุษย์จะยืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าแห่งสากลโลก และพระองค์ทรงย้ำถึงวันแห่งการตอบแทนอีกครั้งหนึ่ง เพราะความสำคัญของวันนั้น

19. วันที่ชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้ และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ (*1*)

(1)  พระองค์ทรงเปิดเผยถึงบางส่วนของมหันตภัยในวันนั้นว่า เป็นวันที่ไม่มีชีวิตใดจะอำนวยประโยชน์ให้แก่อีกชีวิตหนึ่งได้ โดยที่กิจการทั้งหมดในวันนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺแต่องค์เดียว การชะฟาอะฮฺ จะมีขึ้นไม่ได้เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของพระองค์

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved