ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


48. ซูเราะฮฺ อัลฟัตฮฺ (Al-fat-h)


1. แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้ง

2. เพื่ออัลลอฮจะได้ทรงอภัยโทษความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่จะเกิดขึ้นภายหลังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเที่ยงตรง

3. และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง (*1*)

(1)  เราได้กำหนดแก่เจ้าแล้วซึ่งการพิชิตนครมักกะฮฺ คอยบัร และเมืองอื่นๆ เป็นผลมาจากการเสียสละของเจ้าและการอดทนของเจ้า การพิชิตนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การทำสัญญาปรองดองที่ฮุดัยบิยะฮฺนี้เป็นการเริ่มแห่งการพิชิต ดังนั้นจงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าของเจ้าเถิด เพื่อพระองค์จะทรงอภัยโทษความผิดของเจ้าในอดีตและอนาคต และจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์แก่เจ้าด้วยการช่วยเหลือเจ้าให้มีชัยชนะเหนือศัตรูของเจ้าและผู้ที่ต่อต้านเจ้า และจะทรงชี้แนะทางที่เที่ยงตรงแก่เจ้า อัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ 4 อย่างด้วยกัน คือการอภัยโทษในอดีตและในอนาคต การพิชิตนครมักกะฮฺ การชี้แนะทางอันเที่ยงตรง และการได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ดังนั้นท่านนะบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงดีใจและกล่าวว่าอายะฮฺหนึ่งถูกประทานลงมาให้แก่ฉันเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันกว่าโลกดุนยาทั้งหมด

4. พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาในจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธา เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาให้กับการศรัทธาของพวกเขา และเป็นของอัลลอฮฺคือไพร่พลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณเสมอ (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงประทานความเงียบสงบลงมาในจิตใจของบรรดามุอฺมินที่เป็นสาวกของเจ้ามีจำนวน 1,400 คน หลังจากที่พวกเขามีความกังวลใจ เพื่อให้การศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพราะทุกครั้งที่มีการประทานบัญญัติศาสนาลงมาพวกเขาก็จะศรัทธาและยึดปฏิบัติกัน เช่นบัญญัติให้มีการญิฮาดในทางของอัลลอฮฺเป็นต้น ไพร่พลทั้งหลายแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน มะลาอิกะฮฺและญินสัตว์ทุกชนิดสายฟ้าแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่ม ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

5. เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างของสวนสวรรค์มีธารน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขาและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงฯที่อัลลอฮ.(*1*)

(1)  การที่พระองค์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อยู่ตลาดกาลและทรงลบล้างความชั่วคืออภัยโทษให้แก่พวกเขานับได้ว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่และความสุขสำราญทีจะไม่มีที่เปรียบปรานเพราะไม่มีความสุขสำราญอย่างอื่นหลังจากได้รับความสุขสำราญในสวนสวรรค์อีกแล้ว

6. และเพื่อพระองค์จะทรงลงโทษแก่พวกมุนาฟิกีนชายและพวกมุนาฟิกีนหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชาย(มุชริกีน)และบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิง(มุชริก๊าต)โดยพวกเขาคิดเกี่ยวกับอัลลอฮ.ด้วยความคิดร้ายเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ.ทรงโกรธกริ้วแก่พวกเขาและทรงสาปแช่งพวกเขาอีกทั้งทรงเตรียมนรกญะฮันนัมไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง(*1*)

(1)  เพื่อที่อัลลอฮ.จะทรงลงโทษแก่พวกมุนาฟิกีนและพวกมุชริกีนโดยที่พวกเขาคิดร้ายต่ออัลลอฮ.พวกเขาคิดว่าอัลลอฮ.จะไม่ทรงช่วยเหลือร่อซูลของพระองค์และบรรดามุอ.มินความคิดร้ายนั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและขออัลลอฮ.ทรงกริ้วและทรงสาปแช่งแก่พวกเขา

7. และเป็นของอัลลอฮ.คือไพร่พลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ(*1*)

(1)  อายะฮ.นี้เป็นการย้ำเพื่อแก้แค้นเหล่าศัตรูของอิสลามทั้งนี้เพราะไพร่พลของอัลลอฮ.บางทีถูกประทานลงมาเพื่อความเมตตาบางทีถูกประทานลงมาเพื่อการลงโทษได้กล่าวถึงไพร่พลของอัลลอฮ.ในอายะฮ.ที่4เพื่อประทานความเมตตาแก่บรรดามุอ.มินและในอายะฮ.นี้เพื่อลงโทษแก่พวกปฏิเสธศรัทธา

8. แท้จริงเราได้ส่งเจ้า(มุฮัมมัด)มาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย

9. เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และให้ความช่วยเหลือเขา(ร่อซูล) และแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น(*1*)

(1)  เราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานแก่มนุษย์ในวันกิยามะฮฺ เป็นผู้แจ้งข่าวดีคือสวนสวรรค์แก่บรรดามุอฺมิน และเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาด้วยการลงโทษคือนรกญะฮันนัม เราได้ส่งร่อซูลมาเพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและร่อซูลของพวกเจ้าด้วยการศรัทธาอย่างแท้จริง และให้ความช่วยเหลือและยกย่องให้เกียรติแก่ร่อซูลของพระองค์

10. แท้จริงบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ.พระหัตถ์ของอัลลอฮ.ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทำลาย(สัตยาบัน)เสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเองส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮ.โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา(*1*)

(1)  คือให้สัตยาบันกับท่านนะบีศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีจะยอมพลีชีพร่วมกันเพื่อต่อสู้ชาวมักกะฮ.และจะไม่หนีทัพขณะประจันบานกันการทำสัตยาบันนั้นถึงแม้ว่าได้ทำกับท่านร่อซูลความจริงแล้วก็เหมือนทำกับอัลลอฮ.เพราะพระองค์ทรงใช้ให้พวกเขาทำญิฮาดและสัญญาที่จะให้สิ่งตอบแทนแก่พวกเขาดังนั้นผู้ใดที่ผิดสัญญาก็หมายถึงว่าเขาได้ทำลายตัวของเขาเอง

11. ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีธุระยุ่งอยู่ ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วย พวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขา จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮฺหากพระองค์ทรงประสงค์ให้ความทุกข์แก่พวกเจ้า หรือพระองค์ทรงประสงค์จะให้ประโยชน์แก่พวกเจ้า แต่ว่าอัลลอฮฺทรงตระหนักยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงเปิดโปงชาวอาหรับทะเลทรายถึงสภาพอันแท้จริงของพวกเขาก่อนที่ท่านนะบีจะเดินทางกลับถึงนครอัลมะดีนะฮฺว่า พวกเขาจะกล่าวข้อขัดข้องที่มิได้ไปร่วมกับท่านนะบีและบรรดามุอฺมิน และขอให้ท่านนะบีขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วย การกระทำเช่นนี้นับได้ว่าเป็นการโกหกในการกระทำของพวกเขา เช่นนี้ใครเล่าจะปกป้องพวกเขาหากอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้พวกเขาได้รับความดีหรือความชั่ว เพราะพระองค์ทรงตระหนักดียิ่งถึงการกระทำของพวกเขา

12. หามิได้พวกเจ้าคิดว่าอัลร่อซูลและบรรดามุอ.มินผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเป็นอันขาดและนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพริศแพร้วในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นหมู่ชนที่วิบัติ(*1*)

(1)  พวกมุนาฟิกีนคิดกันว่าท่านร่อศูลและบรรดาสาวกจะไม่มีทางกลับไปหาครอบครัวของพวกเขาในนครอัลมะดีนะฮ.เป็นอันขาดโดยคิดว่าพวกมุชริกีนมักกะฮ.จะฆ่าพวกเขาจนหมดสิ้นในการคิดร้ายของพวกมุนาฟิกีนเช่นนี้ย่อมจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาและเป็นการสมควรแล้วที่พวกเขาจะได้รับความกริ้วและการลงโทษของพระองค์

13. และถ้าผู้ใดมิได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์ แท้จริงเราได้เตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา (*1*)

(1)  เป็นสัญญาร้ายแก่พวกมุนาฟิกีนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์

14. และอำนาจเด็ดขาดแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮฺ พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ (*1*)

(1)  คือพระองค์ทรงบริหารทุกๆสิ่งตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทรงประทานความเมตตาและทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์

15. บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่า เมื่อพวกท่านออกเดินทางไปยังกองทรัพย์เชลย(ที่ค็อยบัร) เพื่อไปยึดเอามา ก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกท่านไปด้วย พวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำกล่าวของอัลลอฮฺ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พวกท่านจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาด เพราะอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ก่อนแล้ว พวกเขาก็จะกล่าวอีกว่า หามิได้พวกท่านอิจฉาพวกเรา เปล่าเลยพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากเพียงเล็กน้อย (*1*)

(1)  บรรดาผู้ที่มิได้ออกไปร่วมทำสัตยาบันที่อัลฮุดัยบียะฮฺจะกล่าวว่า หากพวกท่านจะออกไปยึดทรัพย์เชลยที่อัลค็อยบัรก็ขอให้พวกเราออกไปด้วย คำกล่าวของเขาเช่นนี้เป็นความประสงค์ของพวกเขาที่จะเปลี่ยนสัญญาของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงสัญญากับชาวฮุดัยบียะฮฺที่จะให้ทรัพย์เชลยค็อยบัรนี้เป็นของพวกเขาโดยเฉพาะ เพราะอัลลอฮฺทรงแจ้งแก่พวกเราก่อนที่พวกเราจะกลับไปยังนครอัลมะดีนะฮฺว่ามิให้พวกท่านติดตามพวกเราออกไป

16. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกท่านจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้พวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อพวกท่านเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามแก่พวกท่านแต่ถ้าพวกท่านผินหลังออกมาก่อนแล้วพระองค์จะทรงลงโทษพวกท่านด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด(*1*)

(1)  คือพวกอาหรับที่มิได้ออกไปร่วมในการทำสัตยาบันครั้งก่อนนั้นจงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านจะถูกเรียกร้องให้เข้าร่วมทำสงครามกับบะนีฮุนัยฟะฮ.คือหมู่ชนของมุไสละมะฮ.อัลกัซซาบโดยทำการสู้รบกับพวกเหล่านี้จนกว่าพวกเขาจะยอมจำนนและเข้ารับนับถืออิสลามหากพวกท่านยอมเชื่อฟังโดยออกไปร่วมทำสงครามกับหมู่ชนเหล่านั้นอัลลอฮ.ก็จะทรงประทานทรัพย์เชลยและชัยชนะแก่พวกท่านในโลกดุนยาและสวนสวรรค์ในโลกอาคิเราะฮ.หากพวกท่านผินหลังคือไม่ยอมออกไปร่วมทำสงครามพวกท่านก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บแสบ

17. ไม่เป็นการลำบากอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮและร่อซูลของพระองค์พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสู่สวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างมีธารน้ำหลายสายไหลผ่านส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์จะทรงลงโทษเขาด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด(*1*)

(1)  คือคนตาบอดคนพิการและคนป่วยจะไม่คิดโทษและเป็นบาปในการที่ไม่ได้ออกไปร่วมทำสงครามเพราะเหตุขัดข้องดังกล่าวและผู้ใดเชื่อฟังและปฏิบัติตามข้อใข้ของอัลลอฮ.และร่อซูลของพระองค์เขาจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ส่วนผู้ใดหลีกเลี่ยงจากการทำญิฮาดโดยปราศจากข้อขัดแย้งอัลลอฮ.ก็จะลงโทษเขาทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮ.

18. โดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงโปรดปรานต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้ (ที่ฮุดัยบิยะฮฺ) เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ดีถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบใจลงมาบนพวกเขา และได้ทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้ (*1*)

(1)  คืออัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อบรรดามุอฺมิน จำนวน 1,400 คน ซึ่งทำสัตยาบันกับท่านนะบีใต้ต้นไม้ ”สะมะเราะฮฺ” ที่ฮุดัยบียะฮฺ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลอบโยนบรรดามุอฺมินเหล่านั้นหลังจากพวกเขาไม่มีโอกาสได้เข้านครมักกะฮฺเพื่อทำอุมเราะฮฺในปีนั้นโดยพวกกุเรชมักกะฮฺ ขอทำสัญญาสงบศึก และสัญญาจะให้ท่านนบีกับบรรดามุอฺมินเข้านครมักกะฮฺ ในปีต่อไปอัลลอฮฺทรงรู้ดีถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาในจิตใจของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงประทานความสงบใจและความอบอุ่นใจขณะทำสัตยาบัน และทรงตอบแทนพวกเขาด้วยการพิชิตเมืองค็อยบัร

19. และทรัพย์เชลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับมันและอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ(*1*)

(1)  และจะให้พวกเขาได้รับทรัพย์เชลยอันมากมายในการพิชิตเมืองค๊อยบัรพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง (*1*)

20. อัลลอฮ.ด้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เชลยอันมากมายที่พวกเจ้าจะได้รับมันโดยพระองค์ทรงเร่ง(ทรัพย์เชลยที่ค็อยบัร)อันนี้แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงยับยั้งมือของผู้คน(พวกยะฮูด)จาก(การทำร้าย)พวกเจ้าและเพื่อมัน(การยับยั้งจากการทำร้าย)จะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง(*1*)พระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง (*2*)

(1)  เพราะการญิฮาดและการอดทนของพวกเจ้านั้นเอง อัลลอฮ.จึงทรงสัญญากับพวกเจ้าว่า จะให้มีการพิชิตเมืองค็อยบัรในเร็ววัน และจะห้ามมิให้พวกพันธมิตรตระกูลของพวกยะฮูดมาทำร้ายพวกเจ้าโดยให้เหล่าศัตรูเกิดความกลัวขึ้น แล้วพวกเจ้าจะได้ทรัพย์เชลยที่เมืองค็อยบัรอย่างง่ายดาย และการได้มาซึ่งทรัพย์เชลยก็ดี การพิชิตเมืองมักกะฮ.ก็ดี และการเข้ามัสยิดฮะรอมก็ดี เหล่านี้เป็นสัญญาอย่างชัดแจ้งที่ชี้บ่งถึงคำบอกเล่าของท่านร่อซูลว่าเป็นความจริง

[1] [ 2] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved