ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา

 
ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะฮฺ ยูนุส (Yunus)
 

เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี 109 อายะฮ์

ซูเราะฮ์ยูนุสเป็นซูเราะฮ์มักกียะฮ์ ที่ให้ความสนใจต่อหลักการศรัทธา คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ ศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล และศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเป็นซูเราะฮ์ที่มีจุดเด่นในรูปแบบแห่งการชี้แนะไปสู่การศรัทธาต่ออัลกุรอานอัลกะรีม ซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมา และเป็นสิ่งปาฏิหาริย์ยั่งยืนคงอยู่ชั่วกาลนาน

ในตอนต้นของซูเราะฮ์ ได้กล่าวถึงเรื่องสาสน์และร่อซูล และได้ชี้แจงอีกว่านี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ ทั้งในตอนแรกและตอนสุดท้าย ไม่มีประชาชาติใดที่อุบัติขึ้นมา นอกจากว่าอัลลอฮ์จะต้องส่งร่อซูลมา เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่บังควรที่พวกมุชริกีนจะเคลือบแคลงสงสัย ในการส่งร่อซูลคนสุดท้ายมายังพวกเขา “เป็นการประหลาดแก่มนุษย์หรือ ที่เราได้ให้วะฮ์ยุแก่ชายคนหนึ่งจากพวกเขาให้เตือนสำทับมนุษย์…..” ในอันดับต่อมาบรรดาโองการต่าง ๆ ได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าและการเป็นบ่าว (อัลอุลูฮียะฮ์ และอัลอุบูดียะฮ์) และพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระผู้สร้างกับผู้ถูกสร้าง และยังได้แนะนำมนุษย์ให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงของพวกเขา ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พวกเขาจักต้องเคารพอิบาดะฮ์พระองค์แต่เพียงองค์เดียว ยอมมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์ พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานปัจจัยชีวิต เป็นผู้ทรงให้เป็น ทรงให้ตาย เป็นผู้ทรงจัดเตรียม และทรงปรีชาญาณ ทุกสิ่งนอกจากพระองค์ย่อมสูญสลาย “แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านคืออัลลอฮผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินในเวลา 6 วัน…”

ซูเราะฮ์ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชริกีนที่มีต่อสาสน์และอัลกุรอาน และว่าอัลกุรอานนี้คือปาฏิหาริย์ที่ยั่งยืน ที่ยืนยันความสัจจะของท่านนะบีผู้ไม่รู้หนังสือ (อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็น) และยังคงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกะ เป็นปาฏิหาริย์ด้วยการท้าทายพวกมุชริกีนให้นำคำประพันธ์มาสักบทหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันพวกเขาก็หมดความสามารถ ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็นเจ้าแห่งโวหารและสำนวนทางด้านภาษาศาสตร์ “หรือพวกเขากล่าวว่า เขา (มุฮัมมัด) ปั้นแต่งขึ้น” จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “พวกท่านจงนำมาสักบทหนึ่งเยี่ยงนั้น และจงเรียกร้องเชิญชวนผู้ที่พวกท่านสามารถนำมาได้ นอกจากอัลลอฮ์ หากพวกท่านเป็นผู้สัตว์จริง”

ซูเราะฮ์ได้แนะนำมนุษย์ให้รู้จักคุณลักษณะของพระเจ้าที่แท้จริง ด้วยการกล่าวถึงสัญลักษณ์แห่งอานุภาพและความเอ็นดูเมตตาของพระองค์ ที่บ่งชี้ถึงการจัดเตรียมความปรีชาญาณของพระเจ้าแห่งสากลโลก และสิ่งที่อยู่ในจักรวาลที่เรามองเห็นถึงร่องรอยแห่งอานุภาพอันเด่นชัด ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ ความปรีชาญาณและอานุภาพของอัลลอฮ์ ตะอาลา “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ใครเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพที่มาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินแก่พวกท่าน หรือใครเป็นเจ้าของการได้ยิน และการมอง…..” ที่กล่าวมานี้เป็นปัญหาสำคัญที่ซูเราะฮ์กล่าวถึง และให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธา และการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลลอฮ์ ตะอาลา ซึ่งซูเราะฮ์ได้นำมากล่าวถึงพร้อมด้วยหลักฐานทางด้านโสตประสาทและสติปัญญา

ซูเราะฮ์ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรดานะบีบางท่าน เช่น เรื่องของนะบีนูห์กับประชาชาติของท่าน เรื่องของนะบีมูซากับฟิรเอาน์ (ฟาโรห์) ผู้เกรี้ยวกราด และเรื่องของนะบียูนุส ซึ่งชื่อของท่านเป็นชื่อของซูเราะฮ์นี้ เรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ปรากฎอยู่ในซูเราะฮ์นี้ เป็นการชี้แนวทางของอัลลอฮ์ในการบริหารกิจการต่าง ๆ เช่น การลงโทษผู้อธรรม และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ศรัทธา

ซูเราะฮ์ได้จบลงด้วยการใช้ให้ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยึดมั่นต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ และอดทนต่อการต่อต้านและทำร้ายในการเผยแพร่สัจธรรม “และเจ้าจงปฏิบัติตามที่ถูกวะฮ์ยุแก่เจ้า และจงอดทนจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสิน และพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดียิ่ง”

 Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved